Pentru o viata mai buna

3C Total Consult

English.


ASISTENŢĂ LA IMPLEMENTAREA PROIECTELOR – MANAGEMENT ŞI DISEMINARE

1. Asistenţă tehnică pentru organizarea activităţilor de diseminare a rezultatelor proiectului LIFE ASSURE ENV 99/RO/006746; finanţare CE – DG Mediu, Programul LIFE-Mediu.
Client: CN Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor SA, 2002

Detalii...

Serviciile furnizate au inclus elaborarea şi implementarea Strategiei de Diseminare şi organizarea activităţilor de diseminare, elaborarea materialelor de prezentare: broşura proiectului şi CD, dosarul participantului şi de asemenea organizarea şi managementul evenimentelor din cadrul proiectului dedicate potenţialilor utilizatori ai sistemului ASSURE, cum sunt:

 • Conferinţa Finală pentru prezentarea rezultatelor proiectului şi prezentarea Programului life- mediu
 • Seminarul de prezentare al sistemului Assure dedicat grupurilor ţintă de la nivelul administraţiilor publice locale, agenţiilor de protecţia mediului
 • Sesiunea de instruire a personalului tehnic din cadrul administraţiilor publice locale din localităţile cu grad ridicat de poluare

2. Asistenţă tehnică în managementul general şi diseminarea rezultatelor din cadrul proiectului: “Obţinerea cărbunelui activ prin valorificarea Xilit- ului folosind tehnologii nepoluante” LIFE-ENVACTCARB ENV 02/RO/000641, finanţare CE – DG Mediu, Programul LIFE-Mediu derulat de Institutul de Cercetări Metalurgice- ICEM S.A. în parteneriat cu IPROCHIM, Societatea Naţională a Lignitului Oltenia- SNLO şi Primăria Motru (2002-2005).

Detalii...

3C Total Consult a furnizat asistenţă tehnică beneficiarului proiectului, ICEM SA, la managementul proiectului şi la organizarea şi managementul activităţilor de diseminare: elaborarea strategiei de diseminare concentrată pe identificarea grupurilor ţintă, planul de comunicare, elaborarea materialelor de prezentare ale proiectului – broşura, buletinele informative, CD-ul şi DVD-ul, elaborarea website-ului proiectului, elaborarea Raportului de Popularizare – Layman Report, dedicat potenţialilor utilizatori ai tehnologiei realizate şi rezultatelor proiectului, Raportul de diseminare şi elaborarea planului de comunicare după încheierea proiectului – after LIFE Communication plan. De asemenea, 3C Total Consult a fost responsabil cu managementul şi organizarea evenimentelor din cadrul proiectului.

3. Asistenţă tehnică la elaborarea unui sistem integrat de management al deşeurilor lemnoase rezultate în industria prelucrării lemnului, precum şi pentru diseminarea informaţiilor şi a rezultatelor proiectului; Finanţare USAID – Program EcoLinks, proiect iniţiat de firma MOBIMPEX SA Săcuieni, în colaborare cu Clean Energy Commercialization LLC şi 3C Total Consult (2002-2003)

Detalii...

Serviciile de asistenţă tehnică prestate de 3C Total Consult în cadrul contractului au inclus:

 • Managementul proiectului
 • Diseminarea rezultatelor proiectului

4. LIFE-AIRforALL LIFE00 ENV/RO/000987 – Sistem de Prognoză, Alertare şi Monitorizare la Scară Locală şi Regională, în condiţii meteorologice şi topografice nefavorabile, finanţare CE – DG Mediu, Programul LIFE-Mediu.
Client: CN Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor SA, 2004-2005

Detalii...

3C Total Consult a elaborat strategia de diseminare şi a planul de comunicare, inclusiv elaborarea instrumentelor de publicitate: broşura de prezentare a proiectului, CD- ul de prezentare, leaflet cuprinzând sistemul pilot dezvoltat în cadrul proiectului, website- ul proiectului http://life-airforall.inmh.ro, banner- ul şi poster- e, etc. şi a acordat asistenţă în vederea stabilirii locaţiilor punctelor de informare a cetăţenilor privind calitatea aerului. De asemenea, 3C Total Consult a avut responsabilitatea organizării şi managementului diferitelor evenimente din cadrul proiectului, la nivel local, naţional şi regional.

5. Campanie publică de conştientizare „Primul pas către reciclare este al tău”, finanţare în cadrul Programului PHARE 2003/005-551.01.05/03/01 (2005-2006) Asistenţă tehnică acordată Asociaţiei Experţilor de Mediu la activităţile de management şi PR/Comunicare, www.alegereciclarea.ro.

Detalii...

Proiectul a avut drept scop demonstrarea utilităţii, beneficiului şi eficienţei parteneriatului inter-sectorial - organizaţii neguvernamentele nonprofit – administraţie locală – operatori de salubritate – în pregătirea, implementarea şi monitorizarea unor sisteme noi de gestionare a deşeurilor menajere urbane în sectorul 6. Aceste sisteme includ colectarea selectivă a deşeurilor în vederea reutilizării/reciclării/valorificării acestora. Pentru aceasta, actorii acestui parteneriat vor colabora în identificarea oportunităţilor şi constrângerilor existente, pe baza cărora va fi elaborată şi implementată o campanie publică ce va însoţi şi sprijini o primă acţiune de colectare selectivă a deşeurilor menajere generate la nivelul habitatelor colective pe verticală.

6. Sistem de supraveghere şi alarmare privind impactul poluării aerului în mediul urban - LIFE AIR AWARE, finanţare CE – DG Mediu, Programul LIFE-Mediu (2006-2008) Asistenţă tehnică acordată Administraţiei Naţionale de Meteorologie – ANM pentru Campania de diseminare a rezultatelor proiectului şi la Managementul proiectului.

Detalii...

3C Total Consult acordă asistenţă tehnică beneficiarului CN ANM RA pentru managementul proiectului şi pentru organizarea şi managementul activităţilor de diseminare: elaborarea strategiei de diseminare concentrându-se pe grupurile ţintă, elaborarea planului de comunicare, elaborarea materialelor de prezentare ale proiectului – broşura, buletinele informative, CD- ul şi DVD- ul de prezentare, website- ul proiectului şi actualizarea lui pe parcursul derulării proiectului, elaborarea instrumentului de învăţare la distanţă – distance learning – pentru implementarea sistemului AIR AWARE, elaborarea Raportului de Popularizare dedicat potenţialilor multiplicatori ai sistemului, elaborarea raportului de diseminare şi al After-LIFE Communication plan în vederea continuării proiectului pornind de la rezultatele obţinute. De asemenea, 3C Total Consult este responsabil de managementul şi organizarea evenimentelor din cadrul proiectului.

7. Tehnologii inovative pentru obtinerea si utilizarea durabila a unor materiale carbonice multifunctionale prin reciclarea deseurilor, pentru aplicatii in domeniul protectiei mediului WASTECOTECH - Programul Cercetare de Excelenţă CEEX (2006-2008) derulat de Institutul de Cercetări Metalurgice- ICEM S.A. în parteneriat cu IPROCHIM, Universitatea Politehnica Bucuresti, UPB, Institutul de cercetare-dezvoltare pentru agricultura, ICDA SA Fundulea, EcoProiect srl şi 3C Total Consult srl.

Detalii...

Rolul 3C Total Consult srl în proiect constă în realizarea planului si materialelor de diseminare desfasurate pe perioada de derulare a proiectului se urmareste constientizarea grupurilor tinta identificate (poluatori industriali, administratii centrale si locale, regii de tratare a apelor uzate, precum si cetateni – beneficiari indirecti ai solutiilor propuse in proiect prin cresterea calitatii vietii).

CONSULTANŢĂ TEHNICĂ ÎN CADRUL PROIECTELOR

1. Asistenţă tehnică în managementul general şi diseminarea rezultatelor din cadrul proiectului: “Obţinerea cărbunelui activ prin valorificarea Xilit- ului folosind tehnologii nepoluante” LIFE-ENVACTCARB ENV 02/RO/000641, finanţare CE – DG Mediu, Programul LIFE-Mediu derulat de Institutul de Cercetări Metalurgice- ICEM S.A. în parteneriat cu IPROCHIM, Societatea Naţională a Lignitului Oltenia- SNLO şi Primăria Motru (2002-2005).

Detalii...

Scopul proiectului a fost realizarea unei instalaţii prototip pentru obţinerea unui produs ecologic utilizat la tratarea apelor uzate şi la purificarea aerului – cărbunele activ, utilizând tehnologii curate, materia primă fiind xilit-ul considerat un deşeu rezultat din exploatările de cărbune. Proiectul a avut şi o importantă componentă socială datorită tehnologiei posibil de preluat într-un sector economic aflat în restructurare facilitând astfel:

 • creşterea calităţii vieţii prin îmbunătăţirea condiţiilor de mediu;
 • stimularea dezvoltării regionale şi crearea de noi locuri de muncă;
 • reconstrucţia economică şi socială din zonele miniere defavorizate;
 • creşterea calităţii vieţii prin oferirea de resurse alternative prin recuperarea energiei secundare din procesul tehnologic.

3C Total Consult a furnizat consultanţă tehnică beneficiarului proiectului, ICEM SA, la elaborarea Planului de afaceri privind dezvoltarea la scară industrială a instalaţiei de producere a cărbunelui activ din xilit şi din sîmburi de fructe.

2. Asistenţă tehnică la elaborarea unui sistem integrat de management al deşeurilor lemnoase rezultate în industria prelucrării lemnului, precum şi pentru diseminarea informaţiilor şi a rezultatelor proiectului; Finanţare USAID – Program EcoLinks, proiect iniţiat de firma MOBIMPEX SA Săcuieni, în colaborare cu Clean Energy Commercialization LLC şi 3C Total Consult (2002-2003)

Detalii...

Serviciile de asistenţă tehnică prestate de 3C Total Consult în cadrul contractului au inclus:

 • asistenţă tehnică pentru stabilirea unui program integrat de îmbunătăţire a eficienţei şi de diminuare a poluării pentru MOBIMPEX, dorind reducerea impactulului asupra mediului în toate activităţile sale şi la toate locaţiile sale;
 • asistenţă tehnică la evaluarea opţiunilor tehnice şi financiare în vederea implementării tehnicilor pentru reducerea generării deşeurilor, îmbunătăţirii eficienţei energetice şi reducerii poluării mediului, şi în acelaşi timp creşterea profitabilităţii sale pe termen lung;
 • asistenţă tehnică la evaluarea potenţialului de reducere a gazelor cu efect de seră prin introducerea soluţiilor eficiente energetice;
 • instruirea personalului MOBIMPEX asupra planului integrat.

3. Tehnologii inovative pentru obtinerea si utilizarea durabila a unor materiale carbonice multifunctionale prin reciclarea deseurilor, pentru aplicatii in domeniul protectiei mediului WASTECOTECH - Programul Cercetare de Excelenţă CEEX (2006-2008) derulat de Institutul de Cercetări Metalurgice- ICEM S.A. în parteneriat cu IPROCHIM, Universitatea Politehnica Bucuresti, UPB, Institutul de cercetare-dezvoltare pentru agricultura, ICDA SA Fundulea, EcoProiect srl şi 3C Total Consult srl.

Detalii...

Rolul 3C Total Consult srl în proiect constă în:

 • Studiul bazei de materii prime pentru obtinerea MCM, respectiv a deseurilor vegetale rezultate de la procesarea lemnului/placilor prefabricate si fibrelor naturale (textile), deseurilor din agricultura care nu sunt folosite in alte scopuri, in diferite tipuri si amestecuri;
 • Asigurarea unei scheme de management integrat al deseurilor in contextul valorificarii acestora la producerea filtrelor.

4. Servicii de consultanţă privind auditarea responsabilităţilor faţă de mediu pentru proiectul de dezvoltare a unor activităţi miniere de extragere a aurului în România Client: URS Corporation Limited, Scotland, servicii: consultanţă, 2002-2003

ELABORARE APLICAŢII ŞI DOCUMENTAŢII PENTRU FINANŢARE DIN FONDURI STRUCTURALE

1. Asistenţă tehnică acordată beneficiarului, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Bucureşti la elaborarea Cererii de finanţare şi a Studiului de fezabilitate pentru proiectul Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a INCDFM Bucuresti in domeniul materialelor multifunctionale si nanostructurate a suprafetelor si interfeţelor, INFRANANOSURF.

Detalii...

Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării – IMPACT derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC)- Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, 2006

2. Asistenţă tehnică acordată beneficiarului, Institutul de Cercetari Metalurgice, Bucureşti la elaborarea Cererii de finanţare şi a Analizei cost-beneficiu pentru proiectul Creşterea productivităţii cuptoarelor electrice cu arc, CREPRODSID

Detalii...

Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării – IMPACT derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC)- Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, 2006

3. Asistenţă tehnică acordată beneficiarului, ROKURA Aplicaţii Industriale SRL, Bucureşti la elaborarea Cererii de finanţare şi a Planului de afaceri pentru proiectul Noi tehnologii de încalzire utilizând combustibili curaţi, TEHINC

Detalii...

Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării – IMPACT derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC)- Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, 2006

4. Asistenţă tehnică acordată beneficiarului, Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru pomicultură Vâlcea, la elaborarea Cererii de finanţare şi a Studiului de fezabilitate pentru proiectul Centru de Ameliorare, Biotehnologii şi Conservare Resurse Genetice la plante, AMRESGEN

Detalii...

Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării – IMPACT derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC)- Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, 2006

5. Asistenţă tehnică acordată beneficiarului, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, la elaborarea Cererii de finanţare şi a Studiului de fezabilitate pentru proiectul Laborator pentru biochimia extractelor vegetale, remedii farmaceutice şi alimentare, EXTRAVEG

Detalii...

Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării – IMPACT derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC)- Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, 2007

6. Asistenţă tehnică acordată beneficiarului, Institutul de Cercetări Metalurgice, ICEM Bucureşti la elaborarea Cererii de finanţare şi a Planului de afaceri pentru proiectul Creşterea siguranţei în funcţionare a termocentralelor mari prin optimizarea căptuşelilor refractare la generatoarele de aburi, REFENERG

Detalii...

Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării – IMPACT derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC)- Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, 2007

Proiect de cercetare realizat de Institutul de Cercetări Metalurgice în parteneriat cu: Universitatea VALAHIA, Universitatea Politehnică Bucureşti – Centrul de Cercetări şi Expertizări Eco-Metalurgice, Inginerie Cercetare, Proiectare Echipamente Termoenergetice-Generatoare Abur S.A., Trustul de Izolaţii pentru Lucrări Industriale – S.A. - TILIB, SINTER-REF S.A., ELECTROCENTRALE S.A., TERMOELECTRICA – S.A.

7. Asistenţă tehnică acordată beneficiarului, Institutul de Sudură şi Încercări de Materiale, ISIM Timişoara la elaborarea Cererii de finanţare şi a Studiului de fezabilitate pentru proiectul Laborator regional pentru microprocesarea materialelor avansate nanostructurate, MICROLAB

Detalii...

Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării – IMPACT derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC)- Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, 2007

8. Asistenţă tehnică acordată beneficiarului, Institutul de Speologie „Emil Racoviţă”, Bucureşti la elaborarea Cererii de finanţare şi a Studiului de fezabilitate pentru proiectul Laborator de biogeochimia mediului subteran, BIOGEOCHEM

Detalii...

Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării – IMPACT derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC)- Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, 2007

9. Asistenţă tehnică acordată beneficiarului, Universitatea din Bucureşti - Colectivul de Cercetări pentru Geologia Zăcămintelor de Cărbuni şi Protecţia Mediului UB – CCGZCPM, la elaborarea Cererii de finanţare şi a Planului de afaceri pentru proiectul Obţinerea SOLURILOR ANTROPICE prin valorificarea intercalaţiilor sterile şi carbominerale din exploatările miniere pentru cărbuni, în vederea refacerii durabile a terenurilor degradate sau distruse şi redarea lor în circuitul agricol sau silvic, SOLANTROPIC

Detalii...

Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării – IMPACT derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC)- Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, 2007

Proiect de cercetare realizat de Universitatea din Bucureşti - Colectivul de Cercetări pentru Geologia Zăcămintelor de Cărbuni şi Protecţia Mediului în parteneriat cu: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti, Institutul de Cercetări Metalurgice - ICEM S.A., Societatea Naţională a Lignitului Oltenia – S.N.L.O.

10. Asistenţă tehnică acordată beneficiarului, S.C. SEMTEST CRAIOVA S.A., la elaborarea Cererii de finanţare şi a Studiului de fezabilitate pentru proiectul Centru de Cercetări pentru Diagnostic Molecular şi testare genetică în zootehnie, GENOSEM

Detalii...

Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării – IMPACT derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC)- Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, 2007

11. Asistenţă tehnică acordată beneficiarului, Institutul Clinic Fundeni Bucureşti, la elaborarea Cererii de finanţare şi a Studiului de fezabilitate pentru proiectul Extinderea bazei de explorare a bolilor renale si hepatice cronice pentru diagnosticul precoce şi monitorizarea evoluţiei, EXRENHEP

Detalii...

Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării – IMPACT derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC)- Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, 2007

12. Asistenţă tehnică acordată beneficiarului, S.C. MANGUS SOL S.R.L. Bucureşti, la elaborarea Cererii de finanţare şi a Planului de afaceri pentru proiectul Studii pentru dezvoltarea de noi sisteme catalitice în producţia de biocombustibili, BIOCAT

Detalii...

Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării – IMPACT derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC)- Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, 2007

13. Asistenţă tehnică acordată beneficiarului, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale “Victor Babeş” Bucureşti, la elaborarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul Amenajarea primei unităţi de Biosecuritate de nivel 3 pentru profilul de histopatologie în I.N.C.D. „Victor Babeş”, MBIO3

Detalii...

Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării – IMPACT derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC)- Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, 2007

ELABORARE APLICAŢII ŞI/SAU DOCUMENTAŢII PENTRU FINANŢARE DIN ALTE FONDURI

1. Studiu de Fezabilitate asupra introducerii sistemului integrat INTEROPERATE, finanţat de către US Trade & Developement Agency, USTDA (2005-2006) Asistenţă tehnică ca şi subcontractant al firmei Burgess & Niple Inc. Pentru proiectul INTEROPERATE – Elaborarea unui studiu preliminar privind evaluarea impactului introducerii sistemului integrat INTEROPERATE asupra mediului, dezvoltării regionale în contextul legislaţiei existente la nivel naţional.

Detalii...

Scopul proiectului este de a integra sistemul de supraveghere, prognoză şi alertare – SIMIN cu alte trei subsisteme – sistemul climatologic ISS-CLIMA, sistemul de prognoză şi avertizare agro-meteorologică ISS-AGRO şi sistemul de prognoză şi avertizare a poluării aerului ISS-AIRPOLLUTE. 3C Total Consult a realizat un studiu preliminar privind implementarea proiectului INTEROPERATE din punct de vedere al impactului asupra mediului şi orice efect asupra zonelor rezidenţiale afectate; evaluarea beneficiilor în ceea ce priveşte dezvoltarea în urma aplicării proiectului; beneficii economice prin reducerea şi/sau limitarea pagubelor datorate condiţiilor meteo severe, poluarea culturilor agricole şi poluării accidentale; atitudini de ordin politic cum ar fi îmbunătăţirea serviciilor către populaţie şi a relaţiilor cu ţările vecine; analize funcţionale ale sistemului în vederea conformării cu reglementările în vigoare din România, acorduri bilaterale şi angajamente asumate cu UE şi NATO.

2. Gestionarea deşeurilor în Novaci şi în alte 6 comune învecinate utilizând un sistem de colectare selectivă a fracţiilor reciclabile, finanţare PHARE 2004, PROGRAMUL DE COEZIUNE ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ “Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor” – Faza extinsa, 2006
Asistenţă la elaborarea Studiului de fezabilitate şi documentaţiei aferente Cererii de finanţare

Detalii...

Proiectul, incluzând Studiul de fezabilitate a avut drept scop introducerea unui sistem comun de gestionare a deşeurilor menajere generate de gospodăriile individuale – cca. 28.000 locuitori, instituţii publice, agenţi economici (inclusiv din sectorul turismului), de pe raza administrativ teritorială a oraşului Novaci şi comunelor Crasna, Baia de Fier, Polovragi, Bengeşti, Bumbeşti Piţic, Alimpeşti. Sistemul propus include colectarea selectivă a deşeurilor şi transportul acestora la staţia de sortare NOVACI, propusă a se realiza în cadrul proiectului, în vederea tratării şi valorificării deşeurilor de ambalaje către reciclatori. Pentru deşeurile ce necesită depozitarea finală, sistemul prevede transportul acestora la depozitele conforme din proximitate. Taxele de salubrizare percepute în condiţiile noului sistem variază funcţie de tipul de utilizatori. Introducerea acestui sistem prevede instruirea personalului operant, şi este însoţită de o campanie de informare şi conştientizare a cetăţenilor în vederea mobilizării şi asocierii acestora, prin sortarea deşeurilor de ambalaje din fluxul deşeurilor menajere.

3. Managementul deşeurilor organice pentru agricultură durabilă cu implicaţii asupra prevenirii polurării apelor şi solului – elaborarea ofertei pentru obţinerea finanţării în cadrul Schemei Competitive de Grant- uri a Băncii Mondiale, aferentă programului de sprijinire a serviciilor în agricultură şi controlul poluării în agricultură, Program administrat de către Ministerul Agriculturii cu sprijinul Băncii Mondiale Client: MARIN FLORIN SRL Călăraşi, agricultură, 2003

4. Asistenţă tehnică acordată la elaborarea de oferte în vederea obţinerii unor finanţări internaţionale din cadrul Programelor destinate sectorului de prelucrare a lemnului.
Client: ALCOR Trading&Consulting SRL, servicii: comercializarea de echipamente industriale, 2002-2003

CONSULTANŢĂ ÎN MANAGEMENT ACORDATĂ CLIENŢILOR DIN SECTORUL PRIVAT

1. Consultanţă în management pentru dezvoltarea afacerii
Client: MART PLAST SRL, industrie: mobilier sanitar, 2002

2. Asistenţă acordată pentru dezvoltarea afacerii în România şi pentru implementarea proiectelor de infrastructură şi protecţia mediului derulate de client în România
Client: Project Management Ltd. Irlanda, servicii: consultanţă, 2002

3. Managementul Resurselor Umane şi Instruire RU
Client: SDV SCAC Romania SRL, servicii: vamale, 2003-2005

4. Asistenţă pentru dezvoltarea afacerii şi management executiv
Client: ALCOR Trading&Consulting SRL, servicii: comercializare de echipamente pentru industria de prelucrare a lemnului, 2005-2006

STUDII DE PIAŢĂ

1. Studiu de piaţă pentru zona Central şi Sud-Est Europene în industria prelucrării lemnului şi mobilei.
Client: Cayva Anstalt, Elveţia, servicii: comercializarea de echipamente industriale, 2004-2005.

Detalii...

Recuperarea şi reutilizarea deşeurilor din lemn în cadrul conceptului de dezvoltare durabilă. Identificarea nevoilor de instruire ale personalului din domeniul vânzărilor. Implementarea unor sesiuni de instruire – tehnici de vânzare a echipamentelor industriale

2. Studiu privind piaţa de consultanţă din România
Client: Camera de Comerţ şi Industrie a României, 2004

TRAINING ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

Seminar de Instruire în domeniul Achiziţiilor Publice
Client: Institutul de Cercetări Metalurgice SA, 2007
Seminar Introductiv în domeniul achiziţiilor publice, 25 participanţi.

Copyright © 3C Total Consult
Site-ul este in curs de dezvoltare. Va multumim pentru intelegere.

Membru AMCOR